Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘAD

Provozovatel obchodu: Václav Vlachý
Sídlo společnosti: Ujezd u Sezemic 3, 53304 Sezemice
IČ: 69164690
Telefonní kontakt: +420 724337773
E-mail: info@vrontheroad.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících a Nás jakožto prodávajících v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím webové stránky www.vrontheroad.cz

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete na www.vrontheroad.cz

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na našich stránkách, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.
 

1. NĚKTERÉ DEFINICE

 1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za službu;
 2. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 3. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 4. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 5. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi služby s Námi;
 6. Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky;
 7. Vy jste osoba nakupující na našich internetových stránkách, právními předpisy označovaná jako kupující;
 8. Služba je vše, co můžete nakoupit na našich internetových stránkách
   

2. OBECNÉ USTANOVENÍ

 1. Koupě služby je možná jen přes webové rozhraní stránky.
 2. Při nákupu služby je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
   

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít v českém jazyce.
 2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím stránek, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
 3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na stránkách www.vrontheroad.cz vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
  1. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení služby; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného způsobu jeho doručení;
  2. Své identifikační údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka OBJEDNAT Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka OBJEDNAT budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
 5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy služba není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů, než kolik je z naší strany umožněno. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
 7. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
   

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 1. Cena je vždy uvedena v rámci návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u služby a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
 2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést způsoby:
  1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3. dnů.
  2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu COMGATE, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://logistika.comgate.cz/cz/obchodni-podminky. V případě platby kartou online je Celková cena splatná v okamžik provedení platby.
 4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.
 5. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
   

5. DORUČENÍ SLUŽBY

 1. Služba Vám bude doručena prostřednictvím dopravní společností DPD:
 2. Službu je možné doručit pouze v rámci ČESKÉ REPUBLIKY.
 3. Doba doručení služby vždy závisí na časových možnostech dopravce. O přesném čase doručení budete v den doručení informován prostřednictvím SMS.
 4. Po převzetí balíku od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
 5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít balík, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám službu doručit. Zároveň to, že službu nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
 7. Uživatel souhlasí, že po dobu využívání služby bude následovat ''Kodex chování ve virtuálních prostředích" stavoven společností Meta, jehož pravidla obsahují například zákaz napodobování a zneužívání identity, podvodných a klamavých činností, nedovoleného sdílení a získávání osobních údajů, sexualizace, šikany, násilí a všeobecného nezákonného a škodlivého chování, podpory a propagace trestné činnosti a porušování práv duševního vlastnictví. Kodex především určuje, že nejnižší možný věk uživatele je 10 let.

6.  Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Zaručujeme, že je služba bez vad, zejména pak, že:
  1. má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu služby uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu služby očekávat;
  2. je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro službu tohoto typu obvyklé;
  3. splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
 2. V případě, že bude mít služba vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy službu reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů.
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
  1. na přiměřenou slevu z Ceny;
  2. na odstoupení od Smlouvy.
 4. Do tří dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.
 5. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu.
   

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  1. Nedodržení domluveného rozsahu a termínu služby.
  2. Pokud v lhůtě 3. dnů před poskytnutím služby dojde z vaší strany ke změně a účelu použití služby.
 2. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. 
 3. Odpovídáte Nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní
 4. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme službu, pokud existují objektivní důvody, proč není možné službu dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze služby V případě, že nakupujete službu v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

8. ŘEŠENÍ SPORU SE POTŘEBITELI

 1. Pokud jste spotřebitel, dle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s Námi vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u Nás poprvé.
 2. Máte dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
   

9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
 2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
 3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
 4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
 5. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
 6. Na Naši činnost nedopadají žádné kodexy chování dle §1826 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.
 7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 12. 2021.